اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳

آلودگی هوا و اختلال در حافظه

تركيبات آلي فرار موجود در هوا در غلظت بالا باعث ايجاد اختلال در حافظه كوتاه مـدت افـراد مـي شود . چنان چه غلظت تركيبات آلي فرار در هوا افزايش يابد با تحريك چشـم ،بينـي و گلـو باعـث سردرد و اختلال در حافظه موقت افراد مي شود و در دراز مدت مي تواند احتمال ابتلا بـه سـرطان را افزايش دهد .
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳

آلودگی هوا و اختلالات ژنتیکی

محققان كانادايي اعلام كردند آلودگي هوا باعث ايجاد جهش هاي ژني و انتقال ژن هـاي معيـوب بـه فرزندان و نسل هاي بعدي مي شود.
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۳
هوای آلوده

آلودگی هوا و افزایش حملات آسم

مطالعات اخير انجام شده برروي موش هاي آزمايشگاهي در آمريكا نشان مي دهد كه آلودگي هوا بـه تنهايي براي شروع حمله حاد آسمي كفايت مي كند . پيش از اين تصور مي شد كه آلـودگي هـوا بـه تنهايي براي تحريك حمله آسم كافي نيست و به آلرژن هايي مثل پولن ها يا گرد و غبار منـزل بـراي التهاب مسير هوايي و پاسخ آلرژيك مجاري تنفسي نيازمنـد اسـت .