اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۳
گرمایش جهانی

اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین

با افزایش میزان آلاینده های جوی و پدید آمدن اثر گلخانه ای ، دانشـمندان پـیش بینـی کـرده انـد کـه میانگین دمای هوا در نتیجه افزایش میزان دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانـه ای بـه انـدازه چنـد درجه افزایش خواهد یافت و این افزایش دما ، روی آب و هـوا ، محـیط زیسـت و اکوسیسـتم هـای مختلف کشورهای جهان تأثیر خواهد گذاشت.