حامیان ویراسبز


ویراسبز قدردان سازمان هایی که در این مسیر سخت او را همراهی و حمایت می نمایند می باشد


مسیر ویراسبز مسیر سخت و زیبا، مسیر اعتماد، مسیر همکاری و همیاری برای دست یابی به جهانی سبزتر همراه با اقتصادی پایدار و پویا می باشد. راهی که ما آغاز نموده ایم راهی است که امروز را به فردا و ما را به فرزندان و فرزندان فرزندانمان متصل می نماید. این راه را نمی توان به تنهایی پیمود و ما قدردان کسانی هستیم که در این مسیر سخت ما را حمایت کرده و همراه ما قدم برمی دارند.

" حفظ آینده , حفظ زندگی "

هم زبان با سیاره زیبا