آذر ۲۶, ۱۳۹۹
خطرات باران اسیدی

باران اسیدی

يكي از مشكلات جدي محيط زيست كه امروزه بشر در اكثر نقاط جهـان بـا آن درگيـر اسـت، بـاران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي كه بـا نـزول مقـادير قابـل تــــــوجهي اســــــيد از آســــــمان همــــــراه هســــــتند، اطــــــلاق مــــــيشـود.
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳

مهمترین مواد آلوده کننده هوا

1اكسيد هاي كربن مانند مونوكسيد كربن و دي اكسيد كربن
.2تركيبات گوگردي مانند اكسيدهاي گوگرد سولفيد هيدروژن
.3تركيبات نيتروژن
.4تركيبات آلي مانند هيدروكربورها وآلوئيد ها
.5اكسيدكننده ها مانند ازون )(O3
.6ذرات
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳
آلودگی بنزین در ایران

آلودگی هوا در جهان و ایران

آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر است. آمار بین المللی خسارات ناشی از آلودگی هـوا را نشـان می دهد که بیماری های ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ ومیر را به خود اختصاص داده اند. به گزارش سازمان ملل متحد هر ساله ۳میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هـوا جـان خـود را از دست می دهند. فقط در فرانسه سالانه ۶هزار نفر به علت آلودگی هوا می میرند.
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۳
گرمایش جهانی

اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین

با افزایش میزان آلاینده های جوی و پدید آمدن اثر گلخانه ای ، دانشـمندان پـیش بینـی کـرده انـد کـه میانگین دمای هوا در نتیجه افزایش میزان دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانـه ای بـه انـدازه چنـد درجه افزایش خواهد یافت و این افزایش دما ، روی آب و هـوا ، محـیط زیسـت و اکوسیسـتم هـای مختلف کشورهای جهان تأثیر خواهد گذاشت.

هم زبان با سیاره زیبا