ویراسبز قدردان سازمان هایی است که در این مسیر سخت تاکنون او را همراهی و حمایت کرده اند.


مسیر ویراسبز مسیر سخت و زیبا، مسیر اعتماد، مسیر همکاری و همیاری برای دست یابی به جهانی سبزتر همراه با اقتصادی پایدار و پویا می باشد. راهی که ما آغاز نموده ایم راهی است که امروز را به فردا و ما را به فرزندان و فرزندان فرزندانمان متصل می نماید. این راه را نمی توان به تنهایی پیمود و ما قدردان کسانی هستیم که در این مسیر سخت ما را حمایت کرده و همراه ما قدم برمی دارند.

"

حفظ آینده , حفظ زندگی

"
  • چای دبش حامی محیط زیست
  • حامی محیط زیست ویراسبز
  • صندوق نوآوری و شکوفایی و ویراسبز

هم زبان با سیاره زیبا