گرمایش جهانی
اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳
مهمترین مواد آلوده کننده هوا
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳

آلودگی هوا در جهان و ایران

آلودگی بنزین در ایران

آلودگی هوا در جهان و ایران

آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر است. آمار بین المللی خسارات ناشی از آلودگی هـوا در ایران و جهان را نشـان میدهد که بیماری های ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند. به گزارش سازمان ملل متحد هر ساله ۳ میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هـوا در ایران و جهان جـان خـود را از دست می دهند.

فقط در فرانسه سالانه ۶ هزار نفر به علت آلودگی هوا می میرند. مطالعات در کشـور هلند نشان داده سالیانه ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر به دلیل قرار گـرفتن در معـرض ذرات معلـق دچـار مـرگ ناگهانی می شوند. این نوع مرگ و میر بیش از ۴ برابر نرخ مرگ ناشی از ایدز ۶/۲ برابر مرگ ناشی از سرطان خون و ۵/۱ برابر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برآورده شده است.
بر اساس مطالعات جدید محققان در آمریکا، در شیکاگو به ازای افزایش ۱۰ میکروب گرم آلاینـده در هر متر مکعب هوا درصد به تعداد مبتلایان به سرطان ریه اضافه شده. آلودگی هوا تهران ۸/۲ برابر استاندارد جهانی است. تحقیقات انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا و وزارت بهداشت و درمان و امـوزش پزشـکی جمهوری اسلامی ایران حاکی است میزان این آلاینده ها در شهر تهـران ۸/۲ برابـر اسـتاندارد جهـانی است.

ذرات آلاینده های فلزی از قبیل کادمیوم، نیکل، ارسنیک، یـون هـای سـولفات و نیتـرات و هیدروکربن های چند حلقه ای از طریق انتشار در هوا عوارض سوء متعددی از قبیل کاهش بهـره ی هوشی، کند ذهنی، ضایعات کبدی، تنگی نفس، به وجود آورده است.

مرگ و میرناشی از آلودگی در ایران

 رئیس ستاد هوای پاک شهرداری تهران بحران در این خصوص اظهار نگرانی کردند . وی آلودگی هوا که شهروندان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنند را مهمتر از بحران زلزله عنوان نمود. وی گفت فرق این دو در آن است که آلـودگی هوا به تدریج سلامت شهروندان را به خطر انداخته و جان آنها را می گیرد. ولی زلزلـه احتمـالی و آثـار تخریبی آن در لحظه وقوع یک باره تهران و شهروندان آن را مورد تهدید قرار می دهد.

حیدر زاده با تأکید به ضرورت نگاه ملی به این معضل فرا شهری خواسـتار حمایـت جـدی دولـت از طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران شد و اضافه کرد بـه رغـم اینکـه مشـارکت جـدی در زمینـه کاهش آلودگی هوای تهران به چشم نمی خورد، مدیریت شهری تهران با همه توان در این مسیر گام بر می دارد.

آلودگی هوا معضلی نیست که با اقدام ضربتی در یک روز یا یک هفتـه آن هـم از سـوی یک دستگاه حل شود. آلودگی هوا به اندازه ای جدی و کشنده شده که در طول یک ماه ۴۵۰۰ نفر به علت سکته ی قلبی جان باختند. که ۸۰ درصد آن ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آلودگی هـوا مرتبط بوده است.

مصرف بنزین 

مصرف بنزین به طور طبیعی موجب آلودگی هوا می شود. روزانه ۱۲۰۰ تن آلاینده در هوای تهران پخش می شود ۶۵ درصد آلـودگی هـوای تهـران مربـوط بـه خودرو هاست. اگر ۵۰ درصد آلودگی های شهر تهران ناشی از خودرو های سـواری در نظـر گرفتـه شود.

در نتیجه ۶۰۰ تن آلاینده در تهران مربوط به سفر هـای سـواره در تهـران اسـت. اگـر اطـلاع رسانی امور اداری بتواند ۱/۴۳ درصد ترددهای شهری و به همین نسبت مصرف بنزین و آلودگی هـوا را کاهش دهد، در نتیجه از روزانه معادل ۸/۵۸ تن و سالانه معـادل ۳۱۳۱۰ تـن از آلاینـدگی هـوای تهران کاسته می شود.

آلودگی در کلانشهر تهران

در تهران روزانه حدود ۱۳ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود. در کل کشور مصرف روزانـه بنـزین در سال ۱۳۸۳ به طور متوسط روزانه ۶۲ میلیون لیتر است. بنابراین اگر فرض شود که در صورت اطلاع رسانی غیر حضوری امور اداری به ارباب رجوع ۱/۴۳ از ترددها و ۴۳/۱ درصـد از مصـرف سـوخت در کل کشور کاهش پیدا کند. می توان گفت که روزانه حدود ۸۸۷هزار لیتر بنزین در سراسـر کشـور صرفه جویی خواهد شد.

صرفه جویی دولت در یارانه بنزین از محل کاهش تردد در کل کشور، حاصل از اطـلاع رسـانی غیـر حضوری به ارباب رجوع، سالانه معادل ۷۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می شود. یارانه بنزین و ارزانی فوق العاده قیمت آن نیز از عواملی است که موجب مصرف بـی رویـه بنـزین و تقویت میل به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی محروم کرده است.
با اطلاع رسانی در امور اداری می توان مردم را از روزانه ۱۰۰ هزار مورد مراجعه به ادارات در تهـران بی نیاز کرد. به عبارتی دیگر بـا اطـلاع رسـانی در امـور اداری مـی تـوان حـدود ۴۱ درصـد از کـل مراجعات به ادارات تهران و حدود ۱/۴۳ درصد از کل سفرهای سواره تهران ، شامل سفر هـای درون شهری ساکنین و سفر های ورودی و خروجی به تهران را کاهش داد.

گسترش حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا

مشاور شهردار تهران تجهیز و تکمیل وسایل حمل و نقل عمومی با محوریت مترو با توجه بـه حجـم بالای مسافران آن و اتوبوس با توجه به ویژگی های تهران را مورد تأکید قرارداد. وی اظهار داشـت: بـر این اساس شعار اصلی هفته هوای پاک دیدن دوباره ی دماوند از افق گسترش حمـل و نقـل عمـومی تعیین شده است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی از افزایش ناوگان اتوبوسرانی به تعـداد ۳۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار مسـافر در روز از زمان اغاز به کار شرکتهای خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: ورورد بخش خصوصـی بـه اتوبوسـرانی باعـث کـاهش تـردد روزانـه حـداقل ۱۰۰ هزار دسـتگاه خـودروی شخصـی ان دسـته از شهروندانی شده که اتوبوس های این بخش رابه وسیله نقلیه شخصی خود ترجیح داده اند.

بسیاری از افرادی که هرگز اتوبوس سوار نمی شدند، امروزه به مسافران دائمی اتوبوسرانی تبدیل شده اند . آنها با اشتیاق و به راحتی سوار اتوبوسهای بخش خصوصی می شوند. بسیاری از افرادی که وسـیله ی نقلیه ی شخصی خود را کنار گذاشته اند، پزشک یا استاد دانشگاه هستند. کـاهش بـیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی شخصی رابطه معنا داری با کاهش آلودگی هوا دارد.
مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که وضـعیت آلـودگی هـوا در وضـعیت نـا مطلـوبی قـرار دارد و همواره رو به وخامت می گذارد. لذا باید برای اصلاح وضعیت موجود چاره ای اندیشید. بر اساس تحقیقات انجام شده می توان حداقل با حذف ۴ سفر درون شهری کوتاه و غیر حضـوری با اتومبیل شخصی در طول یک سال از انتشار ۱۰۰ کیلوگرم منواکسید کربن جلوگیری کرد.

مدیریت سفر

مدیریت سفر، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله نقلیه شخصـی، توسـعه متـرو، توسـعه مخابرات و استفاده از این امکانات به جای تردد از جمله این موارد است. یکـی از راهـای مهـم در کاهش ترددها کاهش تقاضای سفر است بدین معنی که با اتخاذ تدابیری نیاز مردم بـه تـردد کـاهش یابد.

بخشی از تردد ها را مراجعه به ادارات تشکیل میدهد با به کار بردن تدابیری از جمله مـدیریت اطلاع رسانی به ارباب رجوع در امور اداری به ویژه اطلاع رسانی غیر حضوری مـی تـوان بخشـی از این تردد ها را کاهش داد . ایجاد و تقویت پایگاه های اینترنتی و برقراری دولت الکترونیک مـی توانـد نقش موثری در آینده ایفا کند.

بر اثر اطلاع رسانی غیر حضوری به ارباب رجوع در امور اداری می توان سـالانه از ۴ میلیـارد و ۸۱۲ میلیون تومان زیان ناشی از آلودگی هوای تهران جلوگیری کرد. با اطلاع رسانی غیـر حضـوری امـور اداری روزانـه بـیش از ۸/۵ تـن و سـالانه معـادل ۳۱۳۱ تـن از آلایندگی هوای تهران کاسته خواهد شد. با اطلاع رسانی در امور اداری می توان سالانه حدود ۲۳ میلیارد تومان از زیان های ناشـی از آلـودگی هوا در کشور کاست.

با توجه به این که هر چرخ اتوبوس یک جفت لنت ترمز دارد استفاده از لنت های بدون ازبست برای اتوبوس ها در کاهش نسبی این ماده ی سمی در هوای تهران موثر است.

هیچ راننده ی در پایانه های مسافر بری بیرون شهری و توقف گاه های اتوبوسرانی درون شـهری کـه بخواهند بیش از ۵ دقیقه توقف داشته باشند حق روشن نگه داشتن موتور اتوبوس خود را ندارند. این طرح در پایانه های غرب و شرق، جنوب و بیهقی و نیز کلیه توقف گاه هـای اتوبوسـرانی در سـطح شهر اجرا می شود.

ضرر و زیان مالی ناشی از آلودگی هوا

بر اساس مطالعات انجام شده در یکی از دانشگاه های آمریکا انتشار هر تن از مواد آلاینده هوا معـادل ۵۳۰۰ دلار هزینه های جانبی مثل بیماری، تخریب انبیه تاریخی، کثیف نمودن پوشاک، کثیف نمـودن اثاثیه منزل و غیره را بر جوامع تحمیل می کند که تنها برای سال ۱۳۸۰ در ایران این بر آورد بالغ بـر ۱/۱ میلیارد دلار می شود.

به گزارش بانک جهانی ضرر و زیان مـالی ناشـی از آلـودگی هـوا در ایـران در سـال ۲۰۰۱ مـیلادی (۱۳۷۹) حدود ۷میلیارد دلار ارزیابی و بر آورده شده است. اگـر سیاسـتهای تولیـد و مصـرف انـرژی در ایران اصلاح نشود ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا توسط بخش حمـل و نقـل بـه ۸/۴ میلیـارد دلار خواهد رسید.

مبلغ ۱/۱ میلیارد دلار هزینه های جانبی آلودگی هوا بر اساس محاسبه فـوق الـذکرو بـا احتساب هر دلار ۸۶۵تومان معادل ۹۵۱/۵ میلیارد تومان می شود. این رقم دو برابر کل فصل خدمات درمانی در بودجه سال ۱۳۸۳ است که معادل ۴۱۵ میلیارد تومان است. مقایسه رقم فوق با بودجه های درمانی سال ۱۳۸۳ کشور اهمیت این موضوع را نشان می دهد.

آیا با اثرات آلودگی بر انسان آشنا هستید؟ مقالات زیر همه دراین خصوص اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می دهند:

آلودگی هوا و افزایش حملات آسم

آلودگی هوا و اختلالات ژنتیکی  

آلودگی هوا و اختلال در حافظه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *